ANBI erkend

ANBI-erkenning

Sinds 1 januari 2017 heeft de Kinderboerderij Uden een ANBI-Erkenning. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat houdt in dat het voor gevers van donaties, giften en legaten fiscaal aantrekkelijk is om aan een ANBI-instelling geld te geven. Op het aangiftebiljet Inkomstenbelasting van de Belastingdienst kan het worden opgegeven als gift. Voor meer informatie kan men contact opnemen met mevrouw Karien Timmers (Penningmeester), telefoon: 06-10973663. Of kijk op Belastingdienst.

Het RSIN Nummer is: 8001.23.153
Inschrijfnummer KvK:  41081971

Bestuurssamenstelling

De Stichting Kinderboerderij Uden heeft een bestuur dat bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en enkele bestuursleden. Zij zijn belast met de dagelijkse gang van zaken rondom de Kinderboerderij. Dit doet zij samen met een beheerder, assistent beheerder, vrijwilligers en stagiaires. Daarnaast worden mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt ingezet bij het verzorgen van de dieren. Door het bestuur wordt regelmatig een werkoverleg gehouden en twee keer per jaar is er een vrijwilligersbijeenkomst. Het huidige bestuur bestaat uit:

  • De heer Peter van Orsouw: Voorzitter
  • Mevrouw Diny Rotteveel-van den Heuvel: Secretaris
  • Mevrouw Karien Timmers: Penningmeester
  • Mevrouw Paula Kuijpers-Verwegen: Bestuurslid
  • De heer Edwin Korthout: Bestuurslid

Beloningsbeleid

Stichting Kinderboerderij Uden heeft alleen vrijwilligers die onbezoldigd werkzaamheden verrichten. Vrijwilligers, waaronder ook bestuursleden, ontvangen alleen vergoedingen voor werkelijk gemaakte kosten. Deze vergoedingen vallen binnen de wettelijke normen.

Beleidsplan 2021-2026

De Stichting Kinderboerderij Uden heeft een meerjarig beleidsplan (2021-2026) opgesteld met daarin een beknopte vermelding van de doelstellingen en (bijzondere) activiteiten voor de komende jaren. Daarnaast een globaal overzicht van de nog uit te voeren werkzaamheden. Het beleidsplan is een leidraad waaraan geen rechten of plichten kunnen worden ontleend.

Jaarverslag 2022

Ieder jaar wordt door het bestuur van de Stichting Kinderboerderij Uden een jaarverslag samengesteld. Hierin staat vermeld wat er in het betreffende jaar is gebeurd. Het doel hiervan is om betrokkenen te informeren over de gang van zaken binnen de kinderboerderij. Het verslag bevat een balans en een winst- en verliesrekening met een toelichting.